Als u gebruikt maakt van Immotrader’s websites of diensten dan zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Hier vind u informatie over uw rechten en plichten bij het gebruik van ImmoTrader. Voordat u gebruik gaat maken van ImmoTrader leest u dan eerst deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.
Wilt u deze Gebruiksvoorwaarden toegezonden krijgen per mail, stuur dan een verzoek naar info@immotrader.nl.
Inhoudsopgave:
Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Identiteit van ImmoTrader
Artikel 3   – Algemeen
Artikel 4   – Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden
Artikel 5   – Wat zijn uw Rechten en Plichten
Artikel 5a – Annuleren
Artikel 5b – Retourneren / Herroepingsrecht
Artikel 6   – Materiële gegevens
Artikel 7   – Hoe gaat ImmoTrader met uw gegevens om
Artikel 8   – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 9   – Welk recht is van toepassing
Artikel 10 – Vragen

 

Artikel 1 – Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Hyperlink: Een verwijzing of koppeling, in de vorm van speciaal gecodeerde tekst of een grafische afbeelding, van een bepaald punt in een HTML-document naar een ander punt in hetzelfde document of naar een ander document ergens op het World Wide Web of naar een bepaald punt in een ander document op het Web.

 

Artikel 2 – Identiteit van Immotrader

ImmoTrader (hierna: ImmoTrader) is een Nederlandse internetonderneming die het voor de consument en de ondernemer mogelijk maakt om via ImmoTrader woon- en bedrijfsruimte, koop en huur op immotrader.nl te presenteren. Het hoofdkantoor van ImmoTrader is gevestigd en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 68412150.

 

 

Artikel 3 – Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die ImmoTrader publiceert op ImmoTrader websites zijn van toepassing op het gebruik van de website ImmoTrader.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ImmoTrader en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ImmoTrader en de gebruiker, zijnde een consument of ondernemer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van ImmoTrader.
ImmoTrader behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. ImmoTrader maakt dit bekend door publicatie op de ImmoTrader website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle ImmoTrader account houders. Blijft u na de aanpassingen toch gebruik maken van ImmoTrader, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Raadpleeg daarom regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 4 – Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van ImmoTrader tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten van ImmoTrader. ImmoTrader biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

 

Artikel 5 – Wat zijn uw Rechten en Plichten

U dient zich als gebruiker van een ImmoTrader website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van ImmoTrader en/of derden;
b. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

 

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ImmoTrader, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Alleen indien ImmoTrader u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van ImmoTrader, waarbij de website binnen de kaders van ImmoTrader verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@immotrader.nl.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt ImmoTrader zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen inclusief alle vervolgschade.

 

Artikel 5 a – Annuleren

Het annuleren van een bestelling is kosteloos, mits deze nog niet door ImmoTrader is aangeboden voor verzending.

Annuleert u de bestelling nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Uw ontvangen betaling wordt terug gestort (binnen 14 dagen) wanneer wij het geweigerde pakket retour hebben ontvangen, met aftrek van de eventuele verzendkosten.

Artikel 5 b- Retourneren / Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ImmoTrader zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 12,71 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen met de herroepingsbrief. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 6 – Materiële gegevens

Door het plaatsen van materiaal, bijvoorbeeld foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc., op ImmoTrader geeft u ImmoTrader toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van ImmoTrader en gaat u akkoord dat ImmoTrader bepaalt wanneer het geplaatste materiaal zal worden verwijderd van haar website. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan ImmoTrader gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van ImmoTrader stemt u ermee in dat uw materiaal door ImmoTrader getoond kan worden door middel van deze website immotrader.nl en andere distributiekanalen. U gaat akkoord dat ImmoTrader bepaalt wanneer het geplaatste woningen materiaal zal worden verwijderd van haar website. 

Indien ImmoTrader een melding ontvangt dat uw geplaatste materiaal onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels, heeft ImmoTrader het recht om uw materiaal te verwijderen.

 

Artikel 7 – Hoe gaat Immo Trader met uw gegevens om

In ons Privacybeleid kunt u lezen waarvoor ImmoTrader de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op immotrader.nl en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In ons Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die ImmoTrader gebruikt. Ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van ImmoTrader en niet op website-links op immotrader.nl die verwijzen naar andere websites.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

ImmoTrader is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van ImmoTrader zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). ImmoTrader is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. ImmoTrader is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de ImmoTrader websites worden aangeboden.
ImmoTrader is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ImmoTrader.
ImmoTrader garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. ImmoTrader garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. ImmoTrader garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). ImmoTrader is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan ImmoTrader.
U vrijwaart ImmoTrader tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
a. het gebruik van informatie op een of meerdere ImmoTrader websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de ImmoTrader websites.

 

 

Artikel 9 – Welk recht is van toepassing

Op onze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 10 – Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

info@immotrader.nl

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 november 2019 #2 versie.

 

Pin It on Pinterest

Shares